Pamięci konspiratorów krakowskiego Kedywu AK

Strona główna Czytelnia Osoby Szare Szeregi

Jan Pańczakiewicz, Pismo do podkomisji weryfikacji odznaczeń ZBOWiD


Z Pamięci konspiratorów krakowskiego Kedywu AK

Źródło[1]
Warszawa dnia 5 czerwca 1967.

Pańczakiewicz Jan , Warszawa ul. Woronicza 4 m.4.

Podkomisja Od Spraw Weryfikacji Odznaczeń A.K. przy Zarządzie Głównym ZBOWiD w Warszawie ul. Piękna 10


(...) [2]


Jednocześnie zawiadamiam, że w okresie prac związanych z likwidacją A. K. dostałem z Kmdy Okręgu A. K. Kraków polecenie sporządzenia listy żołnierzy A. K. z formacji b. organizacji "Orła Białego", „Związku Odwetu”, Tajnej Organizacji Wojskowej”, a ponadto z patroli i jednostek sabotażowo-dywersyjnych Kedywu Okręgu Kraków oraz podległych Kedywowi jednostek partyzanckich, którzy na przestrzeni swej długoletniej służby i w czasie walk, na podstawie stosownych rozkazów Komendanta Głównego AK /ZWZ/ względnie z jego upoważnienia przez Komendantów Okręgu Kraków, Dowódcę Grupy Operacyjnej „Śląsk” płk. „Gardę” /Godlewskiego/ oraz dowódcę Samodzielnego Baonu Partyzanckiego Skała mjr. Skałę /Pańczakiewicza/ w ramach przyznanych im limitów otrzymali stosowne odznaczenia lub awanse wojskowe.

Wykaz ten został sporządzony na rozkaz Kmdta Okręgu Kraków A.K. Kruka II wskutek uprzedniego przepadku aktów Okręgu w czasie aresztowania Kmdta Okręgu „Lutego” /Spychalskiego/ oraz niektórych jego oficerów w 1944 r. i po dokonanych rewizjach przez Gestapo.

Wykaz ten został sporządzony w oparciu o posiadane wówczas odpisy wniosków odznaczeniowych i awansowych, posiadane rozkazy odznaczeniowe Władz A. K. oraz odręczne akcepty D-ców na przesyłanych wnioskach.

W okresie działania Komisji Weryfikacyjnej AK powołanej w okresie ujawniania po wyzwoleniu, część tych aktów przekazaliśmy do jej dyspozycji dla weryfikacji odznaczeń i stopni ujawniających się. Akta te powinny znajdować się obecnie w archiwach Zarządu Głównego ZBOWiD lub w przejętych aktach od Związku Uczestników Walk o Wolność i Demokrację.

W ocalałym z tego czasu archiwum Kedywu Krakowskiego za lata 1943/44 do I7.I.1945 r. znajdują się jeszcze nieliczne dokumenty rozkazów lub odpisów rozkazów b. Władz A. K. o przyznaniu niektórym żołnierzom z podaniem ich pseud - odznaczeń lub awansów oraz kopia sporządzonego w styczniu 1945 r. wykazu /listy/ odznaczonych lub awansowanych żołnierzy AK żyjących oraz lista zamordowanych lub poległych i odznaczonych lub awansowanych pośmiertnie, której oryginał został przekazany do Okręgu AK Kraków.

Posiadane przez nas archiwalne dokumenty, wykorzystujemy obecnie przy odtwarzaniu historii walk okupacyjnych.

Wobec jednakże treści zawartej w otrzymanym piśmie /końcowe zdanie/ spowoduję w najbliższym czasie przekazanie tej kopii listy lub fotokopii tejże do dyspozycji podkomisji, gdyż może być pomocna przy rozpatrywaniu innych wniosków z tamtego terenu.

Przypis:

  1. Archiwum J.Bastera
  2. Pierwszy akapit tego pisma brzmiał: W odpowiedzi na pismo z dnia 30 maja 1967 r. L.dz. 919/67 - przesyłam w załączeniu oświadczenie w sprawie czynnego udziału w walkach z wrogiem w okresie okupacji porucznika rezerwy kawalerii Bastera Józefa ur. 1910 r. używającego w tym czasie pseudonimów „Drzewiecki”, „Rak”. W uznaniu tych zasług w/w odznaczony był przez kompetentne Władze AK: Krzyżem Walecznych, Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami, Złotym Krzyżem Zasługi z Mieczami oraz Krzyżem Virtuti Militari V kl. Po wyzwoleniu i ujawnieniu się Ob. Bastera Józefa jako b. dowódca wnioskowałem w r. 1945 o przyznanie w/w Krzyża Partyzanckiego.

Skocz do: Strona główna Czytelnia Osoby Szare Szeregi